Master Card VISA
      
NYITVA TARTÁS!
Nappali horgászati idő: 07:00-19:00-ig
Éjjeli horgászati idő: 19:00-07:00-ig
 
Érdeklődni:
Büfé, ételrendelés és egyéb horgásztóval kapcsolatos infó: 30/378-23-36
Szállás ill. bojlis foglalás: 30/350-10-91
 
ETETŐHAJÓ BÉRLÉS!
Panama Speedy Etetőhajóink már foglalhatók az idei évre is!
Jelen pillanatban 2 db radaros és 2 db radar nélküli áll a
Horgászaink rendelkezésére, melyet a későbbiekben még bővíteni szeretnénk!
Etetőhajó FOGLALÁS: 06-30/378-23-36
 
Elérhetőségeink:
 • Büfé: +36-30/378-23-36 (nyitvatartási időben, éjjel-nappal hívható)
Ételrendelés és egyéb horgásztóval kapcsolatos info.
 • Szállás ill. Bojlis tós FOGLALÁS: +36-30/350-10-91 (07:00-17:00 óra között hívható)
Megkérjük a Kedves érdeklődőket, hogy a foglalásokkal kapcsolatban, lehetőség szerint reggel 07:00 és 17:00 óra között érdeklődjenek.
Ez idő után, ha módjukban áll, akkor válasszák az internetes foglalási felületünket :
Szállás: http://www.olboihorgaszto.hu/Foglalas
Bojlis tó: http://www.olboihorgaszto.hu/arak_helyfoglalas#foglalnapt
 
Amennyiben telefonon nem érnek el minket, amint tudjuk, rövid időn belül visszahívjuk Önöket!
Internetes foglalásnál is, minden esetben visszaigazolást küldünk a foglalásról!
Ölbői Horgásztó csapata

Ölbő Horgásztói Vendégházak 
TÉGLA VENDÉGHÁZAK foglaltsága NAPTÁR

Pihenje ki fáradalmait családjával, barátaival az otthon kényelmével, Sárvár tőszomszédságában, a vidéki nyugalom hangulatában! A várostól 5 percre, csendben és nyugalomban töltheti szabadságát.

Olvassa el más horgászok (vagy akár saját) horgászbeszámolóit, melyek az Ölbői-horgásztón átélt horgászatokat örökíti meg! Küldje el Ön is élményeit írásban, képekkel fűszerezve!


Weblink Linkgyűjtemény, Linkek
http://horgaszto.linkcenter.hu
http://horgaszto.lap.hu
http://horgaszat.lapozz.hu
http://www.fisch.hu

GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


10. MELLÉKLET_3_ADATKEZELESI TEVEKENYSE EK. NYILVANTARTÁSA 11_8.05.25.
10. számú melléklet
 
 
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
 
 
1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Cégnév:                    Öbői Mezőgazdasági Termelő és szolgáltató Kft.
Székhely:                  9621 Ölbő, Sárvári út 0148/9 hrsz.
Cégjegyzékszám:    18-09-104932
Adószám:                  12774429-2-18
Képviselő:                 Hartwig Tamás
Telefonszám:           +36/95/366-003
Fax:                            +3/95/366-003
E-mail cím:                olboimg.kft@gmail.com
Honlap:                     www.olloihorgaszto.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)
 
 1. Ha jogszabály az adatok megőrzésére az Adatkezelési Szabályzatban megszabott időtartamnál hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az irányadó.
 
 
 
2. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
 
2.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 
 1.  A Társaság jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
 
1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkaköre,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. önéletrajz,
20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21. a  munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát igazoló okirat,
23. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
27. magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
29  munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;
30. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű forgalmi rendszáma és a jogosítvány száma;
31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és annak másolata.
 
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. A Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.
 (5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-5, a 7-9., 16., 21-22., 27. a munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év.
(6) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-, adó- és nyugdíjjogszabályokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.  
 
2.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethető el, amelyet jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos jogszabályhelyről is.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
 
(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka törvénykönyve, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos érdeke.
(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
 
 
2.3. §  Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok
 
 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat, a jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés). 
(2)       A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Az érintettet az elutasító döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
(3)       Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4)       A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető vagy testület, a munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó munkavállalók. 
(5)          A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés,- pályázat elbírálását követő 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon törölni kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6)          A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg az (5) pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően – a (2) bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől.
 
 
 
2.4.  KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
 
(1) A Társaság a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
 
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ha több kamera van a Társaságnál, kameránként kell tájékoztatni az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére.
 
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
 
Munkavállalók esetén az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos éreke.
 
(5) A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
 
(6)  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
 
(8) Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe megfigyelhető.
 
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel megtekintésére jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője.
 
 
 
 
3. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 
3.1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – bérbeadók (földtulajdonosok, haszonélvezők) vevők, szállítók személyes adatainak nyilvántartása
 
 1. Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése
 2. Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a Társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
 3.  A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszáma, rendelésszáma).
 4. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.), valamint a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a termőföldet bérbe adó földtulajdonos (haszonélvező) esetében a kezelt adatok köre:
a) természetes személy szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve,előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
ab) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv. 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
ad) állampolgárságát,
ae) lakcímét;
b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében
ba) a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bb) a részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
c) Ha a szerző természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell a szerződésnek, amelyet a Társaság nyilván tart.
d) A bérlet tárgyát képező föld helyrajzi száma.
 

1. A személyes adatok címzettjei: a Társaság földhaszonbérleti szerződéseket nyilvántartó dolgozói, a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói és a Társaság vezetője.
 
2. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.] Ha a földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja jóvá, úgy a jóváhagyás megtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagadása miatt peres eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését követő 30 nap.
 
3. Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48. paragrafusában, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.
 
4. Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Fétv. törvényben,- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. törvény) foglaltaknak való megfelelés, továbbá szerződéskötési szándék, illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is. [Új szerződés megkötése, illetve szerződés módosítása esetén célszerű a szerződéshez egy adatkezelési tájékoztatót csatolni, amely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ezzel ugyanis a bérlő igazolni tudja, hogy a bérbeadó megismerte az a tájékoztatóban foglaltakat.]
 
 
 
3.2.  Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
 
 

1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 
2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
 
3. Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.
 
4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói.
 
5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. Ha jogszabály (pl. adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam.
 
 
 
4. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 
4.1. Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek, a földhasználattal kapcsolatos adatszolgáltatás (földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzés) teljesítése céljából
 1. A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőként, illetve a Társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
 2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma.  Földhaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó: állampolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) helyrajzi száma.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. és a Fétv. (2013. évi CCXII. tv.), foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), jogcímen alapul.
 4. A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat-, továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság vezetője.
 5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]
 
4.2. Kifizetői adatkezelés
 

1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben (jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők és szerződéses kapcsolatban állók – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§  31.)  kapcsolatban áll.
 
2. A kezelt adatok köre:  a természetes személy természetes személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 
3. Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése.
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 7 év.
 
(5) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-, társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.
 
 
5. Tagok nyilvántartása
 
Kft. esetén
 
 1. A Kft. tag alábbi személyes adatai kezelhetők:
 
1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. adóazonosító jele,
7. TAJ száma,
8.  telefonszám,
9.  e-mail cím,
10. személyi igazolvány száma,
11. lakcímkártya száma,
12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással történik),
13. online azonosító (ha van)
14. tagsági viszony kezdő és befejező időpontja,
15. törzsbetét mértéke.
 
(2) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető. A Kft.  munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók, valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárólag az adott feladat ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.
 
 (3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-7., 14-15., a tagsági viszony megszűnését követő 5 év], a többi adat tekintetében 3 év.
 
 
 
 
 
 
Kelt Ölbő, 2018. év május hó 25. nap
 
 
 
                                                                                  ____________________________
                                                                                         Adatkezelő képviselője

 

vissza