Master Card VISA
      

5. MELLÉKLET: FÖLDBÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
5. számú melléklet
 
a ………………….-án megkötött (módosított) haszonbérleti szerződés
… számú melléklete
 
 
Tájékoztató
a földhaszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
 
A Haszonbérlő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, mint adatkezelő tájékoztatja a Haszonbérbe adót, hogy a Haszonbérlő alább ismertetett adatait kezeli:
a) természetes személy szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
ab) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv. 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
ad) állampolgárságát,
ae) lakcímét;
b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében
ba) a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bb) a  részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,
c) Ha a szerző természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell a szerződésnek, amelyet a Társaság nyilván tart.
d) A bérbe adott föld(ek) helyrajzi száma(i).
 
Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48. paragrafusában, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.
 
A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaságnál a földhaszonbérleti szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a könyvelési,- adózási, támogatásigénylési feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók, valamint a Társaság vezetője.
 
A személyes adatok tárolásának időtartama:
 
  • a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]
 
  • amennyiben a földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja jóvá, úgy a jóváhagyás megtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagadása miatt peres eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését követő 30 nap.
 
A Haszonbérlő tájékoztatja a Haszonbérbe adót, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat, Haszonbérbe adónak a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a ……………….. honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 
 
A Jelen tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.
 
 
 ……………………………. 2018. …………………………..
 
 
                                                                                                                                                                                                                               ……..……………………………
                                                                                              haszonbérbe adó
 
Előttünk, mint tanuk előtt:
 
  1. név: ……………………………….
 
lakcím: …………………..……………
 
 
  1. név: ……………………………….
 
lakcím: ………………..………………

 

vissza