Master Card VISA
      

4. MELLÉKLET SZERZŐDÉSKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 4_20418.05.25.
4. számú melléklet
 
a ………………….-án megkötött (módosított) ……………… szerződés
… számú melléklete
 
 
Tájékoztató
a …………….. szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
 
A Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, mint adatkezelő tájékoztatja a ……………..(eladó, vevő, stb.), hogy a  ……………..(eladó, vevő, stb.),                    alább ismertetett adatait kezeli:
a) természetes személy szerződő fél
b) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
c) lakcímét;
d) vállalkozói igazolvány számát,
e) őstermelői igazolvány számát,
f) adóazonosító számát adószámát,
 
 
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk-ban, az adójogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.
 
A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók.
 
A személyes adatok tárolásának időtartama:
 
a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]
 
 
 
 
A Társaság tájékoztatja a, ……………..(eladó, vevő, stb.),  hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat, ……………..(eladó, vevő, stb.)  személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a ……………….. honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 
 
A Jelen tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.
 
 
 
 ……………………………. 2018. …………………………..
 
 
                                                                                                                                                                                                                               ……..……………………………
                                                                                           (eladó, vevő, stb.),
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt:
 
név: ……………………………….
 
lakcím: …………..……………………
 
 
név: ……………………………….
 
lakcím: ……………..…………………
 

 

vissza