Master Card VISA
      

1. MELLÉKLET 2_1 ADATKEROLAP SZEMELYES ADATOK KEZELESEHEZ 1-1
  1. számú melléklet
                                                                                                                                                                               
 
ADATKÉRŐ LAP
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
 
az érintett neve:
 
előző neve:
 
születési hely, idő:  
anyja neve:  
lakcíme:  
telefonszáma:  
e-mail címe:  
további személyes adatok: 
(ha az adatkezeléshez további adat kell, pl. adószám, TAJ szám, stb.)
 
 
INFORMÁCIÓK:
 
az adatkezelő neve:
 
 székhelye:
 
képviselő neve:  
honlap:  
az adatkezelés célja:
 
 
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
a személyes adatok címzettjei:
(akik megtekinthetik)
 
a személyes adatok tárolásának időtartama:   
 
 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
 
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: _______________________ (Pl. az álláshirdetésre jelentkezővel nem veszik fel a kapcsolatot, nem kötnek vele munkaszerződést, stb.)
 
További információk a Társaság honlapján www:      elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                  
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
 
 
Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap
 
 
 
                                                                                  ____________________________
                                                                                                       aláírás

 
 

vissza